ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3/2567

            วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 2567 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ. สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น.   ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม โดยมี นายเชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ และนางสาววิภาพร ยงเพชร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และบุคลากรในสังกัด ร่วมชี้แจงข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง มี นายนพดล ตลับแก้ว รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย คณะกรรมการที่ ได้รับแต่งตั้งและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน