ร่วมรับฟังสรุปผลฝึกประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหารการศึกษา และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความมือทางวิชาการ

                  วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ. สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายนพดล ตลับแก้ว รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมรับฟังสรุปผลฝึกประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหารการศึกษา และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความมือทางวิชาการ เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม โดยมี 1.รศ.ดร.สุธรรม ธรรมทัศนานนท์ รองคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ 2.ดร.เสน่ห์ คำสมหมาย 3.ดร.วิรัช เจริญเชื้อ 4.ดร.สมทรัพย์ ภูโสดา  5.ดร.พินโย พรมเมือง 6.ดร.เชิดศักดิ์ ศรีสง่าชัย 7.ผศ.ดร.สุรินทร์ ภูสิงห์ อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา นิเทศติดตามผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหารการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เข้าฝึกประสบการณ์ จำนวน 7 คน ระหว่างวันที่ 29 เมษายน 2567 ถึง 9 พฤษภาคม 2567 และมี  นางสาวจิราภรณ์ เสตะ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ และคณะร่วมรับฟัง