ประชุมและต้อนรับ คณะนิเทศติดตาม รับฟังผลการทดลอง ใช้คู่มือการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสีเขียวที่ยั่งยืน

          วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นายเชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผอ.กลุ่ม และบุคลากรในสังกัด ประชุมและต้อนรับ คณะนิเทศติดตาม รับฟังผลการทดลองใช้คู่มือการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสีเขียวที่ยั่งยืน จาก สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำโดยคณะ นางสาวธัญนันท์ แก้วเกิด รอง ผอ.สนก. ณ ห้องประชุมสายทองสายธารธรรม เวลา 09.00 –12.00 น. ทั้งนี้ เพื่อกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ โครงการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม แผนปฏิบัติราชการของสำนักงาน และส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาในสังกัดด้านสิ่งแวดล้อม