ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2567

     วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และคณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2567 โรงเรียนในสังกัด โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง จากการตรวจเยี่ยมพบว่าสถานศึกษา มีความพร้อมในด้านการบริหาร ด้านอาคารสถานที่ ด้านครูผู้สอน และด้านสื่อในการจัดการเรียนการสอนต่างๆ