เปิดการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.)

        วันที่ 5 มิถุนายน 2567 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม โดยมี นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 กล่าวรายงาน มี นางนัฐรียา ฉัตรรักษา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วย คณะวิทยากรร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด มี ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน โรงเรียนในสังกัดเข้ารับการอบรม จำนวน 84 คน ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมร่วมเป็นเครือข่ายการเฝ้าระวัง คุ้มครอง และมีบทบาทเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ร่วมป้องกัน ปลูกฝัง ปราบปราม สร้างความความปลอดภัยให้ครูและนักเรียนต่อไป