ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรวม

   วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมการจัดทำคู่มือแนวทางการจัดการศึกษาแบบ เรียนรวม ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ พัฒนาการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมและภาวะถดถอยทางการเรียนรู้  ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม โดยมี นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รองผอ.สพป.ชย.2 นายเชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นางเทียนทอง ประทีปเมือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  บรรยายพิเศษ โดยมี นางสาวณัฏฐ์ฎาพร บัวสระ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางภรณ์วัศยา กาบคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วยผู้บริหารและคณะครู จำนวน 30 คน เพื่อร่วมกันจัดทำแนวทางการพัฒนางานในโรงเรียนเรียนรวมในปีการศึกษา 2567 ต่อไป