สพป.ชัยภูมิ เขต 2 อบรมการนำเข้าข้อมูลระบบ CATAS และระบบ NISPA ปีการศึกษา 2563

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จัดอบรมการนำเข้าข้อมูลระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS) ปีการศึกษา 2563 และการนำเข้าข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ NISPA ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมสายทองสายธารธรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมี นายเชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ นางสาววิภาพร ยงเพชร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และนางนัฐรียา ฉัตรรักษา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เยี่ยมให้กำลังใจคณะวิทยากรและผู้เข้าอบรม

ทั้งนี้ ได้กำหนดจัดอบรมดังกล่าว จำนวน 2 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ผู้เข้าอบรมโรงเรียนในอำเภอแก้งคร้อ อำเภอคอนสาร และอำเภอบ้านแท่น รุ่นที่ 2 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ผู้เข้าอบรมโรงเรียนในอำเภอเกษตรสมบูรณ์ และอำเภอภูเขียว เพื่อให้ผู้เข้ารับอบรมสามารถนำเข้าข้อมูลระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS) ปีการศึกษา 2563 และการนำเข้าข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ NISPA ปีการศึกษา 2563 ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์