สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย 32 ราย

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30.น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ปฐมนิเทศและให้โอวาทผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ โดยย้ำให้ข้าราชการใหม่ทุกคน ทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด ประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี (Role Model) ให้แก่ศิษย์ และขอให้ก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ

ทั้งนี้ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 32 ราย ได้แก่ ปฐมวัย 7 อัตรา ภาษาไทย 2 อัตรา คณิตศาสตร์ 3 อัตรา วิทยาศาสตร์ 5 อัตรา ภาษาอังกฤษ 5 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 4 อัตรา พลศึกษา 2 อัตรา ดนตรี 1 อัตรา นาฏศิลป์ 1 อัตรา และภาษาจีน 1 อัตรา โดยมี นางสาววิภาพร ยงเพชร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมชี้แจงระเบียบกฎหมาย สิทธิประโยชน์ของข้าราชการใหม่ และ นางวิไลภรณ์ นิลแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชี ชี้แจงการสมัครและสิทธิประโยชน์ของสมาชิก กบข. ให้กับข้าราชการครูใหม่ได้รับทราบ ก่อนที่ข้าราชการใหม่ทุกคนจะได้รับหนังสือส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุต่อไป