มอบทุนการศึกษา และรางวัลเชิดชูเกียรติต่างๆ

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 และมอบรางวัลสถานศึกษาสีขาว รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. และรางวัลวิชาการต่างๆ ณ ห้องประชุมสายทองสายธารธรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมี นางนัฐรียา ฉัตรรักษา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน ทั้งนี้ เพื่อมอบทุนการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จำนวน 150 ทุน มอบทุนการศึกษาโครงการปันใจปันสุข จำนวน 102 ทุน และยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ได้รับรางวัลดีเด่นต่างๆ ซึ่งมีผู้เข้ารับมอบทุนและเกียรติบัตรต่างๆ กว่า 600 คน


นายมนัส เจียมภูเขียว กล่าวว่า สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้กำหนดจัดพิธีมอบทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยมอบทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563 จากกองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จำนวน 150 ทุนๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 150,000 บาท มอบทุนการศึกษาจากโครงการปันใจปันสุข จำนวน 102 ทุนๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 51,000 บาท มอบชุดนักเรียน จำนวน 100 ชุด หลังจากนั้น ได้มอบโล่รางวัลต่างๆ ได้แก่ รางวัลสถานศึกษาสีขาว รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(Obec Awards) รางวัลของสถานศึกษาที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) รางวัลสถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) รางวัลนักเรียนที่มีผลการทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนน จากการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้่เรียนระดับชาติ (NT) และรางวัลวิชาการต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติผู้ที่ได้รับรางวัลต่างๆ ให้เกิดความภาคภูมิใจ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และรักษาความดีไว้ตลอดไป