สพป.ชัยภูมิ เขต 2 MOU การปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง เพื่อนิเทศให้คำปรึกษาผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ ห้องประชุม    สารีบท สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมี คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

ทั้งนี้ เพื่อชี้แจงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการที่ปรึกษาการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง(Coaching Team) และร่วมกำหนดช่วงเวลาการออกนิเทศ กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่ ณ สถานศึกษา หลังจากนั้น ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้ร่วมบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 2 ราย ได้แก่ 1.สิบเอกเริงชัย วรรณกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง)
2.นายไพวัลย์ คงโนนกอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี เพื่อจะนำไปสู่การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในระยะเวลา 1 ปี ต่อไป และได้ร่วมแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ด้วย