สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พิธี MOU โครงการพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะ

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายสุดสาคร เรืองวิเศษ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายคนชัยภูมิ ลดอ้วน ลดพุง ลดโรค ด้วยผักผลไม้ปลอดภัย จังหวัดชัยภูมิ และร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) เพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะฯ โดยมี ดร.ดวงใจ วิชัย หัวหน้าโครงการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และเป็นวิทยากรอบรม และมี ผู้บริหารสถานศึกษา ครูรับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านหัน โรงเรียนบ้านดอนอุดม โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา โรงเรียนเนรมิตศึกษา และโรงเรียนหนองแต้วรวิทย์ เข้าร่วมอบรม

ดร.ดวงใจ วิชัย หัวหน้าโครงการฯ กล่าวว่า การพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะ ถือเป็นกุญแจสำคัญในการนำพานักเรียน และคนในชุมชนไปสู่เป้าหมายการมีสุขภาพที่ดี หรือการมีสุขภาวะ (Healthy) เนื่องจากเป็นแนวทางที่จะทำให้นักเรียน ได้รับการเอาใจใส่ดูแลอย่างมีคุณภาพทั้งทางด้านร่างกาย ส่งผลต่อการเรียนรู้ที่ดีต่อไป ซึ่งการอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการแนวคิด และการเรียนรู้จากต้นแบบการพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะ และเพื่อให้โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายได้ร่วมกันพัฒนาเป้าหมายขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุขภาวะ อันจะส่งผลให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ ลดอ้วน ลดพุง ลดโรค ต่อไป