วันที่ 2 การอบรมโครงการพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะ

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสุดสาคร เรืองวิเศษ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เยี่ยมให้กำลังใจ คณะวิทยากร และผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายคนชัยภูมิ ลดอ้วน ลดพุง ลดโรค ด้วยผักผลไม้ปลอดภัย จังหวัดชัยภูมิ

โดยมี ดร.ดวงใจ วิชัย หัวหน้าโครงการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เป็นวิทยากร ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 และมี ผู้บริหารสถานศึกษา ครูรับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านหัน โรงเรียนบ้านดอนอุดม โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา โรงเรียนเนรมิตศึกษา และโรงเรียนหนองแต้วรวิทย์ เข้าร่วมอบรม โดยในวันที่ 2 ของการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมแต่ละโรงเรียน ได้นำเสนอแนวคิดและแผนงานโครงการ เพื่อใช้ขับเคลื่อนโรงเรียนสุขภาวะในโรงเรียนของตนเอง