สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมชี้แจงการจัดซื้ออุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ฯ

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสุดสาคร เรืองวิเศษ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการจัดซื้ออุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา และอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา ณ  หอประชุมสายทองสายธารธรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา และอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยมี นายอาทิตย์ อุทธตรี ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และนายวีระศักดิ์ แสงสุข เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน ร่วมชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อเป็นตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป