สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ต้อนรับคณะนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย ทีมบริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมต้อนรับคณาจารย์ นำโดย ดร.สุนทร สายคำ          ผู้อำนวยการหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา และนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา และการบริหารสถานศึกษา สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย          วิทยาเขตขอนแก่น ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ซึ่งมีนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา ระดับดุษฎีบัณฑิต และระดับมหาบัณฑิต รวม 14 คน

ทั้งนี้ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้มอบให้ผู้อำนวยการกลุ่มได้นำเสนอบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของงาน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริหารทั่วไป ด้านบริหารบุคคล ด้านบริหารวิชาการ และด้านบริหารงบประมาณ ให้กับคณะนักศึกษาได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลังจากนั้น คณะนักศึกษาได้ศึกษาดูงานสภาพและบริบทจริง ณ กลุ่มงานต่างๆ ใน สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ด้วย