สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รุกส่งเสริมการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ โดยใช้ Video Clip

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายสุดสาคร เรืองวิเศษ                      รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมแนวทางจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ โดยใช้ Video Clip ณ ห้องประชุมสายทองสายธารธรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมี นางกิติมา สมวงษา ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบกล่าวรายงานและมี นางสาวโชคดี โนนหิน ผู้อำนวยการโรงเรียนฉีมพลีมา นายกฤษฎาวุฒิ นุชภิเรนทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขาม และนายสุรศักดิ์ หมู่พราหม ครูโรงเรียนภูมิวิทยา เป็นวิทยากรอบรม ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ได้รับจัดสรรหนังสือพระราชนิพนธ์ฯ จำนวน 40 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน เข้ารับการอบรม

ทั้งนี้ เพื่อให้ครูมีความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ต่อไป