อบรม ITA Online ของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมี นางสาววิภาพร ยงเพชร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล กล่าวรายงาน มี นางสาวศรีรุ้ง บุตะเขียว นักทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วยนายนันทวัฒน์ ดวงภมร เจ้าหน้าที่ ICT เป็นวิทยากรอบรม และมีครูในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนละ 2 คน รวม 90 คน เข้ารับการอบรมโดยพร้อมเพรียง

ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ โดยการพัฒนาและสร้างเครื่องมือการประเมิน ITA Online ในรูปแบบการจัดทำเว็บไซต์ของสถานศึกษา ตามแนวทางที่ สพฐ.กำหนด
พร้อมนี้ นายมนัส เจียมภูเขียว ได้นำผู้เข้ารับการอบรมกล่าวปฏิญญาเขตสุจริต และร่วมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบด้วย