สพป.ชัยภูมิ เขต 2 MOU ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่าง สพท.กับสถานศึกษา

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่าง สพป.ชัยภูมิ เขต 2 กับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 45 โรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 45 โรงเรียน เข้าร่วมลงนามโดยพร้อมเพรียงกัน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการขับเคลื่อน ยกระดับให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนสุจริต และสร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้ง เพื่อให้โรงเรียนได้นำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปประยุกต์ใช้ในด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลแก่บุคลากรในการจัดการศึกษาได้อย่างถูกต้องมีคุณธรรมปราศจากการทุจริต พร้อมนี้              นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้นำร้องเพลงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวปฏิญญาเขตสุจริต และร่วมแสดงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริตด้วย