สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุม ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมสารีบท สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมี คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ทั้งนี้ เพื่อร่วมวางแผนขับเคลื่อนงานด้านวิชาการของ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 และเสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมกรพัฒนางานวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในการพัฒนาและนิเทศติดตามการดำเนินงานการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป