สพป.ชัยภูมิ เขต 2 อบรมการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยากรคำนวณ

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมปฏิบัติการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณ แบบ Active Learning ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น ณ ห้องประชุมสายทองสายธารธรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมี นางสุพัตรา อุตรนคร ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวรายงาน และมีครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสร์และเทคโนโลยี หรือครูผู้สอนกลุ่มสาระเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา 260 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 45 คน เข้ารับการอบรม ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท. หรือ IPST) จำนวน 4 คน

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี วิชาวิทยาการคำนวณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูงขึ้น