สพป ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมคณะกรรมการโรงเรียนสุจริตต้นแบบ

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ห้องประชุมสารีบท เวลา 09.30 น. นางนัฐรียา ฉัตรรักษา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินพฤติกรรมความซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียนโรงเรียนสุจริตต้นแบบ โรงเรียนสุจริต โดยมีคณะกรรมการฯเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะดำเนินการออกประเมินพฤติกรรมความซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียนโรงเรียนสุจริตต้นแบบ โรงเรียนสุจริต จำนวน 28 โรงเรียน ในระหว่างวันที่ 9 – 16 กันยายน 2563