ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติหน้าที่ รอง ผอ. สพท

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมิน               (Evaluation Team)ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตตรวจราชการที่ 13 คณะที่ 2 (จังหวัดสุรินทร์ ชัยภูมิ) ณ ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร

13 คณะที่ 2 (จังหวัดสุรินทร์ ชัยภูมิ) ณ ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร โดยมี นางภานิชา อินทร์ช้าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 เป็นประธานคณะกรรมการประเมิน (Evaluation Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตตรวจราชการที่ 13 คณะที่ 2 (จังหวัดสุรินทร์ ชัยภูมิ) ทั้งนี้มีผู้เข้ารับการประเมินฯทั้งหมดจำนวน 10 ท่าน