สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมคณะกรรมการ การประกวดสื่อสร้างสรรค์

วันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสารีบท นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุม การประกวดสื่อสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้ ด้านสิ่งแวดล้อมการศึกษา การ”เลือก ใช้ ลด”วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมี นางนัฐรียา ฉัตรรักษา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาพร้อมคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อร่วมคัดเลือกสื่อสร้างสรรค์ฯ ตามโครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิต และบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โดยมีโรงเรียนในสังกัดส่งคลิปวีดีโอ เข้าร่วมคัดเลือก จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนฉิมพลีมา โรงเรียนภูมิวิทยา โรงเรียนหนองมะเกลือบำรุงวิทย์ โรงเรียนบ้านฉนวน และโรงเรียนชัยชุมพลวิทยา โดยจะได้ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับรางวัลให้ทราบต่อไป