สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการโรงเรียนคุณธรรม

วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ                      การพัฒนาจริยคุณตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม โดยมี นางจินตนา คงสิม ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ดร.ทัศนีย์ ฤทธิมนตรี ศึกษานิเทศก์ สพป.เลย เขต 2 พร้อมคณะเป็นวิทยากร โดยกำหนดประชุม 2 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 ผู้เข้าประชุมจากโรงเรียนศูนย์เครือข่าย อ.แก้งคร้อ และ อ.ภูเขียว จำนวน 140 คน รุ่นที่ 2 วันที่ 16 กันยายน 2563 ผู้เข้าประชุมจากโรงเรียนศูนย์เครือข่าย อ.บ้านแท่น อ.คอนสาร และ อ.เกษตรสมบูรณ์ จำนวน 140 คน รวม 280 คน วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโรงเรียนในสังกัด ให้นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้ตระหนักรู้ เข้าใจ มีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล และซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรม ความดีอย่างเป็นธรรมชาติ และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดขึ้นพร้อมทั้งได้รับการปลูกฝังคุณธรรม 5 ประการ