ประชุมกรรมการพิจารณาการขอรับการจัดสรรงบประมาณ

วันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมสารีบท นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ  พิจารณาการขอรับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ทั้งนี้ เพื่อพิจารณาเรียงลำดับความสำคัญ จำเป็น และเร่งด่วนของคำขอรับการจัดสรรงบประมาณ รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของโรงเรียนในสังกัดเพื่อรายงานการขอรับงบประมาณดังกล่าว จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเร่งด่วน                  ภายในวันที่ 18 กันยายน 2563 โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน