สพป.ชัยภูมิ เขต 2 การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนยาเสพติด

วันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธาน การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)การขับเคลื่อนการดำเนินงานยาเสพติด บุหรี่ แอลกอฮอล์ และสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข การเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด ของโรคติดต่ออุบัติใหม่ในคน เชื้อไวรัสโคโรนา(Covid 2019) โดยมีประธานกลุ่มโรงเรียนตำบล ทุกตำบล รวม 45 ตำบล เข้าร่วมทำ MOU ในครั้งนี้