สพป.ชัยภูมิ เขต 2 การประกวด 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม ต่อต้านการทุจริต

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ณ หอประชุมสายทอง สายธารธรรม นายปิยะวุฒิ ดวงภมร และนางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ        รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้มาเยี่ยมชมและให้กำลังใจครู นักเรียนที่มาจัดนิทรรศการการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้        นำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) กิจกรรมบริษัทสร้างการดี จำนวน 6 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนภูมิวิทยา            โรงเรียนสระโพนทอง โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน โรงเรียนบ้านเซียมป่าหม้อ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟภ.อุปถัมภ์) และโรงเรียนบ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) เพื่อคัดเลือกระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งคณะกรรมการได้ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย