ประกวดและคัดเลือกผลงาน 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมต่อต้านการทุจริต

วันที่ 22 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองกุง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมการประกวดและคัดเลือกผลงาน 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมต่อต้านการทุจริตโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีนายเชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายชัยณรงค์ บรรลังเดช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมประเมินการจัดนิทรรศการและประเมินผลงาน ทั้งนี้ มีโรงเรียนเข้าร่วมจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงานจำนวน 5 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) โรงเรียนศรีแก้งคร้อ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน โรงเรียนหนองมะเกลือบำรุงวิทย์ และโรงเรียนบ้านดงเมย ซึ่งโรงเรียนที่ชนะเลิศ จะได้เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เข้าร่วมนำเสนอผลงานในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 24 – 26 กันยายน 2563