สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมคณะกรรมการประเมินคุุณธรรมและความโปร่งใส

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์                              ( Integrity& Transparency Assessment Online :ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้หน่วยงานที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โดยการส่งเสริมสนับสนุน ให้ สำนักงานส่วนกลางและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใช้ระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity& Transparency Assessment Online :ITA)และกำหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน