โครงการโรงเรียนสุจริต ระดับภาคอีสานตอนล่าง

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นำโรงเรียนในสังกัด 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน โรงเรียนบ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) และโรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงาน และประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต)ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 2563 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่ง สพป.ชัยูมิ เขต 2 ได้ส่งกิจกรรมเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 4 กิจกรรมและ ได้รับรางวัลดังนี้

1.กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practices) ผู้บริหาร ได้รับรางวัล Pupular Vote คะแนนสูงสุด ที่1 และ ว่าที่ ร.ต.ธนาธิป           มาลากอง ผอ.รร.ชุมชนแท่นประจัน ได้รับรางวัลนำเสนอผลงาน รองชนะเลิศอันดับ 2
2. กิจกรรมบริษัทสร้างการดี ได้รับรางวัล Pupular vote อันดับที่1 รางวัลนำเสนอผลงาน โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน ได้รับรางวัลชนะเลิศ
3 กิจกรรมถอดบทเรียน Best Practice ครู ครูโรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) ได้รับรางวัลเข้าร่วม
4.กิจกรรม 1 รร.1 นวัตกรรม การใช้หลักสูตรต้านทูจริต โรงเรียนบ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) ได้รับรางวัลเข้าร่วมกิจกรรม
ได้ไปต่อระดับประเทศ