สพป.ชัยภูมิ เขต 2 อบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

วันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม นายปิยะวุฒิ ดวงภมร รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต) กิจกรรมถอดบทเรียนสรุปผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีนางนัฐรียา ฉัตรรักษา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ เพื่ิอส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาถอดบทเรียนสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทีมวิทยากรของ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยการอบรมแบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 30 กันยายน 2563 เป็นอำเภอภูเขียวและอำเภอเกษตรสมบูรณ์ รุ่นที่ 2 วันที่ 1 ตุลาคม 2563 อำเภอแก้งคร้อ อำเภอคอนสาร และ อำเภอบ้านแท่น รวมทั้งหมด 262 โรงเรียน