สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักเรียน

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วยนายสุดสาคร เรืองวิเศษ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 และ นางนัฐรียา ฉัตรรักษา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ชื่นชมและแสดงความยินดีกับ                                  1) เด็กชายมงคลชัย ผาทอง 2) เด็กหญิงพรรษา ชำนาญพล 3) เด็กชายรัตน์ชัย กริ่งอุทา และ 4)เด็กหญิงจิตราภิมุข อินทร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน อำเภอบ้านแท่น เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมบริษัทสร้างการดี ระดับประถมศึกษา กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงานและประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ            พ.ศ. 2563 ระดับภาค ณ โรงแรมเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งทำการแข่งขันเมื่อวันที่ 24-26 กันยายน 2563

โดยมี ว่าที่ ร.ต.ธนาธิป มาลากอง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนแท่นประจัน พร้อมด้วย นางสาวอัจฉรา บุญสอน                 นางสุภา มาสูงเนิน นายวิชัย เมฆสนั่น และนางจุไรรัตน์ ก้อมอ่อน ครูผู้รับผิดชอบ นำนักเรียนเข้าคารวะ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ในครั้งนี้