พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี เพื่อขับเคลื่อนงานเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการศึกษา โดยมี นางศุภลักษณ์ ไปนาน          ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ICT สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จำนวน 20 คน เข้าร่วมโครงการฯ

 

ทั้งนี้ ได้ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านยางคำวิทยา สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ซึ่งเป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV จนสามารถยกระดับผลสัมฤทธิทางการเรียนให้สูงขึ้นในปีการศึกษา 2562 พร้อมนี้ ได้รับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV และ DLIT ของโรงเรียนในสังกัดด้วย