สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียน

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ประกอบด้วย นายปิยะวุฒิ ดวงภมร รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายละมร สิงห์ชัยภูมิ ผู้ทรงคุณวุฒิ นายอาณัติ ราชโสม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงสว่าง กรรมการและเลขานุการ และ นางสาวจิราภรณ์ เสตะ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ออกประเมินการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษานายมนัส เกตขุนทด รร.บ้านดงใต้ และนายสุวิทย์ สอนชัยภูมิ รร.บ้านห้วยทรายทอง โดยได้รับการต้อนรับอย่างดี