สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมชี้แจงการจัดตั้งงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้โรงเรียนในสังกัด

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นางนงเยาว์ เลิงนิสสัย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงการจัดตั้งงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้โรงเรียนในสังกัด จำนวน 217 โรงเรียน (ยกเว้นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำคำขอจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำหรับโรงเรียนปกติให้ถูกต้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ สพฐ.กำหนด โดยมี นางธิดารัตน์ จิตรธร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เป็นวิทยากรในการประชุม ทั้งนี้ มีผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณของสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน