ประชุมคณะวิทยากรฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง(A.T.C.)

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายวิจิตร นารอง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะวิทยากรการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง(A.T.C.) ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมี คณะวิทยากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ทั้งนี้ เพื่อร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง ซึ่งกำหนดอบรม ระหว่างวันที่ 10-16 ธันวาคม 2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเนรมิตศึกษา อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 8 ธันวาคม 2563 ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท