สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำหรับโรงเรียนปกติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำหรับโรงเรียนปกติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ที่รับผิดชอบ, ผอ.กลุ่ม, ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอ 5 อำเภอ, ตัวแทนผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดกลาง ขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้กับโรงเรียนในสังกัด (ไม่รวมโรงเรียนในโครงการคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ) ที่มีความจำเป็นขาดแคลน ตามเกณฑ์ที่ สพฐ.กำหนด โดยจะได้รายงานข้อมูลผลการพิจารณาขอรับงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จาก สพฐ.ต่อไป