ประชุมชี้แจงการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ ปีงบประมาณ 2564

   วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม  นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายอาทิตย์ อุทธตรี ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์, นายวีรศักดิ์ แสงสุข เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน  ประชุมชี้แจงการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 8 โรงเรียน ทั้งนี้ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยพร้อมเพรียงกัน