สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมเตรียมการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการดำเนินการตามนโยบายคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน” ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมี ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน, ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา, ผู้อำนวยการโรงเรียน, ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อปรึกษาหารือ รับฟังความคิดเห็น และเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการดำเนินการตามนโยบายคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน