รับชม รายการ พุธเช้าข่าว สพป.ชัยภูมิ เขต 2

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมสารีบท นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ. สพป.ชัยภูมิ เขต 2มอบหมายให้    นางสรินทรา ประยงค์เพชร ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา, นางสาวสุนิษา นามวิจิตร ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัดร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับทราบนโยบายข้อกำหนด แนวปฏิบัติ   ของ สพฐ.และรัฐบาลนำมาสู่การปฏิบัติ