ประชุม PLC ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 2

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุม PLC ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม โดยมี นายสุดสาคร เรืองวิเศษ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย นายเชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน พร้อมนี้ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับศึกษานิเทศก์ และเจ้าพนักงานธุรการใหม่ รวม 3 คน ได้แก่ 1) นางสาวศิริขวัญ มีชัย ศึกษานิเทศก์ 2) นางสาวกานต์กนิษฐ์ พรมไพร ศึกษานิเทศก์ และ 3) นายพิเชษฐ ชำนาญ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน หลังจากนั้น ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้มอบนโยบายและทิศทางการจัดการศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 พร้อมทั้งได้ร่วมระดมความคิดในการจัดการศึกษา ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้สื่อออนไลน์ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามแนวทางที่ สพฐ.กำหนด บนพื้นฐานข้อจำกัดของโรงเรียนในสังกัด