อบรมลูกเสือ A.T.C. รุ่นที่ 6/2563

วันที่ 10 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบให้ นายวิจิตร นารอง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานเปิด การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ หลักสูตรการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเนรมิตศึกษา โดยมี นางนัฐรียา ฉัตรรักษา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน และมีวิทยากรจากสำนักงานลูกเสือจังหวัดชัยภูมิและวิทยากรจากสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เป็นวิทยากร ซึ่งมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 70 คน

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้กำกับลูกเสือสามัญมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทของผู้กำกับลูกเสือ และนำความรู้ไปใช้ในการกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งสามารถบูรณาการกับสาระ-การเรียนรู้อื่น ๆ ได้อย่างเหมาะสม และสามารถทำหน้าที่ผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป