ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอจัดตั้งงบประมาณ

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม โดยมี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ,  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน,  ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ,  ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอ 5 อำเภอ และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน  เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  ทั้งนี้  เพื่อพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้กับโรงเรียนในโครงการคุณภาพประจำตำบลในสังกัด จำนวน 45 โรงเรียน ที่มีความจำเป็นขาดแคลนในด้านครุภัณฑ์ และด้านอาคารสิ่งก่อสร้าง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน