พิธีปิดการอบรมลูกเสือ A.T.C. รุ่นที่ 6/2563

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบให้ นายชัยยุทธ เคยชัยภูมิ ผู้อำนวยการฝึกอบรมกองที่ 1 เป็นประธานปิดการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ หลักสูตรการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) ครั้งที่ 6/2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเนรมิตศึกษา โดยผู้อำนวยการฝึกอบรมกล่าวให้โอวาทเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเตรียมเข้ารับการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผลจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ต่อไปและคณะวิทยากรได้ทำพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรม และปิดการฝึกอบรม