อบรมโครงการอบรมการใช้โปรแกรม google Apps

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พบปะและเยี่ยมให้กำลังใจคณะวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรมการใช้โปรแกรม google Apps g-suite for education ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมี นายสานิต ต่ออำนาจ เจ้าหน้าที่ไอซีที สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมคณะ เป็นวิทยากรอบรม และมีบุคลากรใน สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เข้าร่วมอบรม จำนวน 20 คน ซึ่งการอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการเตรียมความพร้อมเพื่อรายงานข้อมูลโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2563 และนำความรู้ไปใช้ประยุกต์ในการจัดเก็บข้อมูลและรายงานข้อมูลสารสนเทศขององค์กรต่อไป