ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมีคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อร่วมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 พร้อมนี้ ได้แสดงความยินดีกับ นายพงษ์ศักดิ์ บุญเกื้อ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.คนใหม่