พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม ประจำปี 2563

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวจุลนิต          เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม          ประจำปี 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านสารจอดเก่า และมี ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันในครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย ส่งผลให้นักเรียน  มีสมรรถภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง และตระหนักถึงคุณค่าของการเล่นกีฬา มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย