กิจกรรม ออกนิเทศ ตรวจเยี่ยม และติดตามการจัดการเรียนการสอน2563

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น.นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายโกละเม็ด         วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ออกนิเทศ ตรวจเยี่ยม และติดตามการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 พร้อมทั้งตรวจสภาพอาคารเรียน อาคารประกอบ เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารการจัดการศึกษา ของโรงเรียนบ้านนาดี และโรงเรียนบ้านหนองผักหลอด อำเภอบ้านแท่น โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป