นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย นางกิติมา สมวงษา ศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศ ตรวจเยี่ยม และติดตามการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2563 พร้อมทั้งตรวจสภาพอาคารเรียน อาคารประกอบ เพื่อเป็นข้อมูลในการ บริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองแฝก ตำบลบ้านเต่า อำเภอบ้านแท่น โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป