กิจกรรมโครงการสานต่อ ChOPA & ChiPA Game สู่การพัฒนาความฉลาดทางการเคลื่อนไหว

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 แสดงความยินดีกับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) และโรงเรียนฉิมพลีมา เนื่องในโอกาสได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เป็นองค์กร      ที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี ภายใต้โครงการสานต่อ ChOPA & ChiPA Game สู่การพัฒนาความฉลาดทางการเคลื่อนไหว (Physical Literacy) ในเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น โดย นายสนอง พิมพ์สิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)และนางสาวโชคดี โนนหิน ผู้อำนวยการโรงเรียนฉิมพลีมา ได้เข้าคารวะและนำเรียนวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศในการขับเคลื่อนกิจกรรมทางกายให้นักเรียนได้ สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี จนได้รับรางวัลดังกล่าว ทั้งนี้ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้กล่าวชื่นชมและให้กำลังใจโรงเรียนทั้ง 2 แห่งในการสานต่อโครงการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป