สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมสารีบท นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ  นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต พร้อมด้วย  ผอ.กลุ่ม และบุคลากรในสังกัดรับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียน และรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 1/2564 เพื่อรับชมวิธีการและรับทราบนโยบายการจัดการเรียนการสอน จาก ดร.อัมพร      พินะสา เลขาธิการ กพฐ. พร้อมแจ้งข้อราชการนำสู่การพัฒนา รับทราบข่าวการศึกษาตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งข้อเสนอแนะในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้ปฏิบัติตนตามมาตรการของ ศบค.จังหวัดโดยเคร่งครัด